Archives

Posted by on

1 Januari 2020 – Belangrijkste wijzigingen in de belastingsfeer.

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier.

Twee belastingschijven

Vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 375 op vooruit in 2020. Bij een inkomen van € 45.000 per jaar is dit € 640, bij een inkomen van € 65.000 per jaar is dit € 680. Of iemand er op vooruit gaat of niet, hangt uiteindelijk ook af van veranderingen in zijn of haar persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen van de economie.

Eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan € 68.507.

Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont, daalt het forfait hierdoor van € 1950 (2019) naar € 1800 (2020).

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7280 naar € 7030. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak een stuk aantrekkelijker door een versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen.

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.

Auto

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd willen we overstimulering voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4% naar 8%.

Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Fijnstof, zoals roet, is slecht voor het klimaat en onze gezondheid. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken.  Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat € 225 per jaar.

Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. De belastingvermindering,  een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, gaat omhoog. Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 twee keer duurder.  Een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 14 cent duurder en per 1 april € 1. Een pakje shag van 40 gram wordt per 1 januari 35 cent duurder en per 1 april € 2,50 euro (voor alle bedragen geldt: inclusief accijns en btw).

Bron : Nextens

Posted by on

Transitievergoeding in 2020: hoogte en berekening

De maximale transitievergoeding bij ontslag in 2020 is € 83.000. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 83.000, dan maximaal een bruto jaarsalaris. Recht op een transitievergoeding heeft de werknemer sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De hoogte van de maximale transitievergoeding wijzigt jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling overeenkomstig de ontwikkeling van de marktcontractlonen.

Dit is gebeurd bij de Regeling van het ministerie van Sociale Zaken van 20 december 2019, Staatscourant 69523.

In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) is deze ontwikkeling van de marktcontractlonen voor het komende jaar geraamd. Daarbij wordt het bedrag afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

De ontwikkeling van de contractlonen is volgens de MEV geraamd op 2,5%.

In 2019 was de maximale transitievergoeding € 81.000. Bij verhoging met 2,5% resulteert dit in een bedrag van € 83.025. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Met de gepubliceerde regeling is daarom met ingang van 1 januari 2020 het bedrag van € 81.000 gewijzigd in € 83.000.

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

De werknemer heeft sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

  1. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Transitievergoeding vanaf eerste dag arbeidsovereenkomst per 2020

Vervangende voorziening in cao

In een cao is vast te leggen dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dit kan sinds 1 januari 2020 alleen nog maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook.

Gebruik de Rekenhulp Transitievergoeding van het ministerie van Sociale Zaken om een indruk te krijgen van de hoogte van de transitievergoeding.

Bron : https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/01/08/transitievergoeding-in-2020-hoogte-en-berekening-2/

Posted by on

Het nieuwe BTW-nummer


Vanaf 1 januari 2020 gebruiken eenmanszaken verschillende omzetbelasting gerelateerde nummers. Een btw-identificatienummer (btw-id) voor zakenrelaties en een omzetbelastingnummer (ob-nummer) voor de aangifte OB.

Het ob-nummer wordt gebruikt bij de aangifte omzetbelasting. Dit nummer is een reeks van 12 tekens bestaande uit het voormalige BSN-gerelateerde btw-nummer, zonder NL ervoor.

Het nieuwe btw-id gebruikt de ondernemer om zich kenbaar te maken naar derden als btw-plichtig ondernemer, bij MOSS en bij intracommunautaire btw-afhandeling. Dit nummer bestaat uit een reeks van 14-tekens, met NL ervoor. De ondernemer vermeldt het btw-id op onder andere zijn factuur en website. 

Waarschuwing

De Belastingdienst waarschuwt om het het ob-nummer voor aangifte omzetbelasting altijd te gebruiken. Gebruik hiervoor nooit het nieuwe btw-id, ook niet zonder NL ervoor. De systemen van de Belastingdienst herkennen een btw-id niet waardoor zij de aangiften niet ontvangen.  

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

Posted by on

Ouders mogen namens kinderen bezittingen beheren

Als meerderjarige kinderen de juridische eigendom hebben van bezittingen, die ouders beheren, mag de inspecteur niet zomaar de inkomsten uit die bezittingen toerekenen aan de ouders. Daarvoor zal hij eerst moeten bewijzen dat de inkomsten in handen van de ouders zijn gekomen.

Een man dreef een eenmanszaak die onroerende zaken verhandelde en exploiteerde. Daarnaast bemiddelde de man ten behoeve van zijn echtgenote en zijn kinderen in de aankoop en verkoop van onroerende zaken. De Belastingdienst was het niet eens met de aangiften inkomstenbelasting die de man over de jaren 2003 tot en met 2007 had ingediend. De inspecteur bracht verschillende correcties aan. Hij rekende onder meer inkomsten uit de onroerende zaken waarvan de meerderjarige kinderen van de man de juridische eigenaar waren toe aan de man. De man ging in beroep bij Hof Den Bosch. Daar stelt hij onder meer dat de fiscus is gebonden aan een vaststellingsovereenkomst (VSO). Het hof verwerpt dit beroep, omdat niet de kinderen maar alleen de man, zijn echtgenote en de Belastingdienst partij waren bij deze VSO. Met de VSO heeft de fiscus ook niet de man en zijn echtgenote willen begunstigen ten opzicht van de kinderen. De kinderen bevonden zich namelijk in een andere positie, doordat hun vader de exploitatie van hun vastgoed volledig op zich nam.

Vader blijft van inkomen kinderen af

Het hof oordeelt echter dat de inspecteur de inkomsten uit de onroerende zaken van de meerderjarige kinderen niet aan de man had mogen toerekenen. Het uitgangspunt is immers dat de kinderen de juridisch eigenaar van de desbetreffende onroerende zaken zijn. Hun vader heeft ook steeds de opbrengsten uit de exploitatie van dit vastgoed gestort op de rekeningen van zijn kinderen of geherinvesteerd. Er zijn geen aanwijzingen dat (een deel van) de opbrengsten in werkelijkheid ten goede zijn gekomen aan de man. De enkele omstandigheid dat hij de feitelijke handelingen verricht met betrekking tot de aan- en verkoop en de exploitatie, bewijst niet dat hij de onroerende zaken in werkelijkheid voor zijn rekening en risico exploiteert. Voor de veronderstelling van de fiscus dat al naar gelang de uitkomsten van de transacties gekozen wordt voor toedeling aan de man of aan zijn kinderen, ontbreken eveneens aanwijzingen. Het hof vernietigt daarom de desbetreffende correcties van de Belastingdienst.

Bron : Taxence

Posted by on

Belastingplan 2020: alle maatregelen op een rij

Het Belastingplan 2020 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 17 september 2019 om 15.15 uur door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder geven wij een overzicht van de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2020.

Belastingplan 2020

– Snellere invoering tweeschijvenstelsel

– Verhoging algemene heffingskorting

– Verhoging arbeidskorting

– Verlaging zelfstandigenaftrek per 2020

– Hoge tarief vpb niet verlaagd

– Effectieve tarief innovatiebox verhoogd naar 9%

– Liquidatie- en stakingsverliesregeling aangepast

– Betalingskorting voor de Vpb afgeschaft

– Overgangsrecht voor saldolijfrenten van vóór 2001

– 4 aanpassingen van de werkkostenregeling (WKR)

– Indexeren van vrijwilligersregeling

– Aanpassen vrijstelling overheidsondernemingen

– Aanpassen onderwijsvrijstelling

– Aanpassen vrijstelling voor interne activiteiten en quasi-inbestedingsvrijstelling

– Invoeren minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

– Twee aanpassingen verhuurderheffing

– Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

– Aanpassen accijns op tabaksproducten

– Twee wijzigingen in vrijstellingen in de assurantiebelasting

– Rentevergoeding bij te late terugbetaling Belastingwet BES

– Grensbedragen voor teruggaaf en terugbetaling BES

– Invoeren aftrekuitsluiting dwangsommen

Overige Fiscale maatregelen

– Openbaar maken van vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden;

– Aanpassen van de tonnageregeling;

– Aanpassen van de definitie vaste inrichting in het kader van het multilateraal instrument (MLI);

– Implementatie van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) om de hoogte van de CO2-uitstoot van een motorrijtuig te bepalen;

– Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer;

– Aanpassen van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de erfbelasting;

– Wijzigingen in Belastingwet BES en de Douane- en accijnswet BES;

Wetsvoorstel Bronbelasting op rente en royalty’s
Het kabinet pakt belastingontwijking door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen verder aan door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s. Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting. Hiermee voorkomen we dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief.

Fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord. Met daarin onder andere het behoud van fiscale voordelen elektrische auto’s. De uitwerking van de CO2-heffing kost meer tijd en maakt daarom geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Het streven is dat de wetgeving voor deze heffing bij het Belastingplan 2021 aanhangig zal worden gemaakt.

Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Implementatie van de btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer, een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering heeft te gelden, het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten en de status van het btw-identificatienummer.

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
Dit wetsvoorstel strekt tot afschaffing van de in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) opgenomen fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Bron : Taxence

Posted by on

Fiscus krijgt 64.000 BTW-aangiften te laat binnen

Afgelopen kwartaal waren circa 64.000 ondernemers te laat met hun BTW-aangifte en de bijbehorende betaling. De Belastingdienst komt daarom met tips die speciaal gericht zijn op startende ZZP’ers.

De Belastingdienst had al een checklist die helpt als de ondernemer een naheffingsaanslag BTW heeft ontvangen. Nu richt de fiscus zich ook op het proces ervoor. ‘Vooral startende ZZP’ers zijn nog niet gewend aan de terugkerende BTW-aangifte.’ Een van de tips is het in de gaten houden van de deadlines van 31 juli, 31 oktober, 31 januari en 30 april. ‘Ook ondernemers die geen omzet hebben gedraaid, dienen BTW-aangifte te doen.’

Altijd alsnog aangifte doen

Is een aangifte vergeten, dan maakt de Belastingdienst een schatting gemaakt van de te betalen BTW. ‘Dit gebeurt op basis van vaste bedragen. Het bedrag van de naheffingsaanslag kan daardoor behoorlijk hoog zijn. Een ondernemer die vervolgens toch BTW-aangifte over het betreffende kwartaal doet, blijkt meestal minder te moeten betalen dan het door de Belastingdienst geschatte bedrag. Het advies is daarom om altijd alsnog aangifte te doen.’

Wie niet tijdig aangifte doet, krijgt € 65 boete. De boete voor het achterwege blijven van de betaling is 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. ‘Deze boete wordt nadat de aangifte alsnog is gedaan evenredig teruggebracht. Is er daarna geen BTW te betalen, dan is er geen boete voor het niet of niet tijdig betalen.’

Bron: ZZP Nederland

Posted by on

Wetswijzigingen voor kleine ondernemers

Op 1 juli gaan twee wetswijzigingen in voor kleine ondernemers en per 1 januari veranderen er meer regels voor het MKB. De Ondernemer zette ze alvast op een rij.

Energiebesparing verplicht

Iedereen met een energieverbruik hoger dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kuub aardgas, valt sinds eind februari onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Die geldt voor ongeveer 100.000 ondernemers. Uiterlijk op 1 juli moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er worden genomen. Dat kan bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Minimumjeugdloon omhoog

Per 1 juli gaat voor 18-, 19- en 20-jarige werknemers het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog naar respectievelijk 50%, 60% en 80% van het ‘normale’ loon. Voor 21-jarigen wordt het 100%.

Nieuwe BTW-nummers

Per 1 januari krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. Dat staat los van het burgerservicenummer en moet zo de privacy van ZZP’ers beter beschermen.

KOR op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat volgend jaar veranderen. BTW-vrijstelling of -vermindering geldt niet meer op basis van het te betalen bedrag aan BTW, maar op basis van de totale omzet. Ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 kunnen zich tot 20 november aanmelden bij de Belastingdienst.

Geen verschil VOF en maatschap

Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt makkelijker.

Bron: Deondernemer.nl

Posted by on

Bijstandsregeling voor ondernemers eenvoudiger

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.

De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Dit staat in een algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het Bbz biedt perspectief aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Het doel achter de regeling is dat de ondernemer het bedrijf kan voortzetten en dat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. Om deze reden zal de aparte regeling, waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf 1 januari 2020 worden afgebouwd. Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente. De mogelijkheid voor ondernemers om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, komt te vervallen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.

Bron : Taxence

Posted by on

Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen

De btw-opgaaf zonnepaneelhouders is eind vorig jaar gewijzigdIn deze nieuwe opgaaf is de keuzemogelijkheid voor ontheffing van administratieve verplichtingen verwijderd. Deze ontheffing is met de nieuwe opgaaf geautomatiseerd.

Een particulier met zonnepanelen krijgt, nadat hij een 1e aangifte ontvangen heeft, een brief waarin staat dat geen aangifte meer nodig is voor de btw. De Belastingdienst reageert dus niet meer op een eventueel verzoek om ontheffing.

De nieuwe opgaaf is alleen bestemd voor de aanmelding van de zonnepaneelhouder die voor het eerst zonnepanelen heeft aangeschaft. Wie een aanvullend verzoek om teruggave wilt vragen voor een klant, kan schriftelijk om een aangifte omzetbelasting verzoeken.

Belastingdienst, 4 april 2019

Posted by on

Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment is het mogelijk om te kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag de  omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.

Gevolgen voor de ondernemer bij keuze voor de vrijstelling:

  • De ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
  • De ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • De ondernemer doet geen btw-aangifte meer.

Het is nog wel nodig om de omzet bij te houden in de administratie. In tegenstelling tot de KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en B.V.’s gebruiken maken van de nieuwe regeling.

KOR vervallen

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw. De ondernemer moet daarom vóór 2020 laten weten of hij zich wil aanmelden voor de nieuwe KOR.

Wie nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, hoeft zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemer automatisch aan voor  de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als de klant geen gebruik wil maken van de vrijstelling. 

Aanmelden nieuwe KOR

De ondernemer kan zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als de ondernemer direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer na gedaan verzoek aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor tenminste drie jaar.

Bron : Taxence